• 1
  • 2
  • 3
  • Hướng dẫn viết IELTS writing - Từ cơ bản đến nâng cao
  • Lớp học vui vẻ - đoàn kết
  • Liên hoan lớp

Common mistakes: Thousand/million hay thousands/millions?

Một trong số những lỗi hay sai của các bạn học viên của mình khi viết bài task 1 là sử dụng sai 'thousands' và 'thousand'.

Khi để nói con số chính xác, chúng ta viết:

How much? - Three thousand. (Không viết: three thousands)

Last year, there were approximately four thousand foreigners visiting Vietnam. (Không viết:Last year, there were approximately four thousands foreigners visiting Vietnam).

Chỉ khi chúng ta nói ý 'rất nhiều người', hoặc 'hàng nghìn người', chúng ta viết:

Thousands of people have visited Vietnam last year.

There were thousands/millions of people there.

Các bạn thử xem các câu sau đây câu nào đúng?

1. The marriage rate remained stable in 1980, but fell to 2 million by the year 2000.

2. In 1970, there were 2.5 million marriages in the  USA and 1 million divorces.

3. The graph shows UK acid rain emissions, measured in million of tones, from four different sectors between 1990 and 2007.

 

Ai đang lọ mọ trong diễn đàn?

We have 18 guests and no members online

Contact us

Email: ielts.vinh@gmail.com